PCO 1810

NECK FINISH PREFORM NAME DRAWING NO. MAIN DIMENSIONS
Body thickness Bottom thickness Height
mm mm mm
PCO1810 Preform 17gr XL-Vietnam-NNC-17G-PCO1810 2.52 2.20 90.00
PCO1810 Preform 19gr 2846687 2.80 2.40 95.00
PCO1810 Preform 22gr N148-P022-28S 2.95 2.5 95.00
PCO1810 Preform 23gr N155-P023-28S 3.19 2.55 95.00
PCO1810 Preform 25gr 3806947 2.97 2.65 99.80
PCO1810 Preform 27gr N160-P027-28S 3.88 3.20 99.50
PCO1810 Preform 29gr N058-P029-D2 4.35 3.20 99.80
PCO1810 Preform 34.5gr N81-P035-28S-2 3.05 2.50 133.00
PCO1810 Preform 42gr N017-P042-28S 3.40 3.00 133.00
PCO1810 Preform 42gr N218-P042-28S 4.06 3.45 133.00
PCO1810 Preform 42gr 3250058 3.38 3.00 133.00
PCO1810 Preform 46gr 3223214 3.95 3.35 133.00
PCO1810 Preform 48gr XL VIETNAM NNC 48G PCO 1810 4.15 3.50 133.00
PCO1810 Preform 48gr 3272510 4.20 3.35 133.00
Application/ Water – CSD – NCSD Preform IV / CSD: 0.82 < Preform < 0.86
Preform IV / NCSD: 0.78 < Preform < 0.82
Bản quyền © 2012 thuộc Công ty CP Công Nghiệp Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Nghĩa