PCO 1810 Kết Tinh

NECK FINISH PREFORM NAME DRAWING NO. MAIN DIMENSIONS
Body thickness Bottom thickness Height
mm mm mm
PCO1810 kết tinh Phôi 21.5 gr N-292-P215-28H-AC 3.05  2.60 87
PCO1810 kết tinh Phôi 22.5 gr N332-P225-28H 2.77 2.43 92.70
PCO1810 kết tinh Phôi 23 gr N133-P023-28H-AC 3.50 2.90 87.00
PCO1810 kết tinh Phôi 23.5 gr 4997260-AC 3.00 26.00 92.70
PCO1810 kết tinh Phôi 25 gr N211-P025-28H-AC 3.00 25.00 98.45
PCO1810 kết tinh Phôi 27gr N102-P027-28H-AC 3.45 2.70 98.45
PCO1810 kết tinh Phôi 48 gr N161-P048-28H-AC 3.93 3.30 133.00
Application/ Hot Fill Preform IV / Hot Fill: 0.75 < Preform < 0.78
Bản quyền © 2012 thuộc Công ty CP Công Nghiệp Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Nghĩa