Giấy UQ + Giấy Xác nhận tham dự ĐHCĐ 2014

Vui lòng xem thông tin chi tiết ở " Quan hệ cổ đông" --> mục "Thông tin cổ đông"--> mục "Thực hiện quyền"

Bản quyền © 2012 thuộc Công ty CP Công Nghiệp Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Nghĩa